નિપાત
'તેની જ જોડે ધૈર્ય પણ ચાલ્યું આવે છે.' નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

ભારવાચક
આધિક્યવાચક
ખાતરીવાચક
સીમાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
દિયાનને માત્ર બોનવીટા જ ભાવે છે.

માત્ર
માત્ર, જ
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
આપેલ વાક્યનો નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
ગુરુજીને મારા પ્રણામ.

ભારવાચક
સીમાવાચક
વિનયવાચક
વિધાનમાં નિપાત નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'નર્મદા તો બસ નર્મદા જ છે' - આ વાક્યમાં 'તો' ની ઓળખ આપો.

નિપાત
સર્વનામ
કૃદંત
નામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી નિપાત ઓળખાવો.
તમે પૂર્વાદિત્યને કહ્યું ખરું ?

ખરું
તમે
પૂર્વાદિત્ય
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP