નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મિથુન ફક્ત માતાજીની આજ્ઞા પાળે છે.

ની
જી
ફકત
ફક્ત, જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
છકડો જકાત નાકે જ ઉભો રહ્યો હતો.

ઉભો
હતો
નાકે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
નાસ્તામાં તળેલી વાનગી જ હોય, ફળ હોઈ જ ન શકે ?

માં
ફળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
બધાય દેવોને પોતાના અલગ-અલગ વાહન છે.

ને
છે
ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આવું ટીવી ગામમાં ફક્ત બે જણને ત્યાં છે.

આવું
ફકત
માં
ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP