નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
તમારે માત્ર દસ વખત બોલવાનું છે.

માત્ર
તમારે
દસ
વખત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યમાં નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
તદ્દન નજીવી બાબતમાં તેઓ ઝઘડી પડ્યા.

વિનયવાચક
સીમાવાચક
પ્રકીર્ણ
ભારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
અહીં જમતા ત્યારે તો સારા હતા શરીરે !

ત્યારે
તો
જમતા
સારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભૂલચૂક માફ કરશોજી.

જી
ભૂલચૂક
કરશો
માફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આ ખુલ્લી જગ્યામાં એક જ બંદીવાન ચાલતો હતો.

માં
એક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP