નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મને તમારા પુત્રના જૂના ફોટોગ્રાફસ હોય તો તે પણ જોઈશે.

હોય તો
પણ
તમારા
તે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાત વગરનું છે તે જણાવો.

લાવ તો ચકુ મને જોવા દે તો ખરી !
વનમાં વ્હાલાજી કને હુંય વસું છું નેન !
આ દુર્ગમ સ્થળમાં રાત્રે તો આવી જ ન શકે.
ગોપીઉને વા'લો કાનુડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
તેણે મને બોલાવ્યો સુદ્ધાં નહીં.

નહીં
ને
તેણે
સુદ્ધાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભૂલચૂક માફ કરશોજી.

જી
કરશો
ભૂલચૂક
માફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું નથી ?

કોમલ ધીમેથી જ બોલે છે.
પરેશ તો કોઈન માસ્ટર ગેમનો માસ્ટર છે.
અલકા પણ ઈશ્વર સાથે આવશે.
તું ભણ્યો પણ ગણ્યો નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP