નિપાત
જેમાં માન-આદર કે વિવેક વ્યક્ત થાય તે નિપાતનું પદ કયું ?

તદ્દન
જી
રે
હા...હો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'પિતાજી, હુંયે તમારી સાથે આવીશ' વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.

યે, જી
યે
હું
જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભણેલા સુદ્ધાં આવી ભૂલ કરે છે.

એક પણ નિપાત નથી
ભૂલ
સુદ્ધાં
કરે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ગુજરાતી અનુવાદ પણ તરતજ સ્ફૂર્યો.

તરત
પણ, જ
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
નાસ્તામાં તળેલી વાનગી જ હોય, ફળ હોઈ જ ન શકે ?

ફળ
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભૂલચૂક માફ કરશોજી.

જી
માફ
કરશો
ભૂલચૂક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP