નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આ ખુલ્લી જગ્યામાં એક જ બંદીવાન ચાલતો હતો.

એક
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નવા વર્ષે ભાભીને પિયર તો નથી મોકલવા ને ? - નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

ખાતરીવાચક
સીમાવાચક
સંશયવાચક
ભારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આવું ટીવી ગામમાં ફક્ત બે જણને ત્યાં છે.

ત્યાં
માં
ફકત
આવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ટ્રેન પણ ચાલતી નથી.

ટ્રેન
પ્રમાણે
પણ
નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
અક્ષયે મારી સામે જોયું સિખ્ખે નહીં

નહીં
જોયું
સિખ્ખે
સામે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યમાં નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
તદ્દન નજીવી બાબતમાં તેઓ ઝઘડી પડ્યા.

ભારવાચક
વિનયવાચક
પ્રકીર્ણ
સીમાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP