ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ય' વર્ણ ગુજરાતી ઉચ્ચારણ વ્યવસ્થામાં કયા ક્રમે આવે છે ?

ક્ષ અને જ્ઞ વચ્ચે
ઢ અને ત વચ્ચે
ધ અને પ વચ્ચે
ધ અને વ વચ્ચે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
“ભારતીય સંસ્કૃતિનું પતન ન થાય તે અંગે આપણે વિચરવું જોઈએ’’ - વાકયનો પ્રકાર ઓળખવો ?

નિર્દેશવાક્ય
સંભવનાર્થવાકય
વિધ્યર્થવાક્ય
આજ્ઞાર્થવાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP