કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
'ફાગણમાં વૃક્ષો પરથી ફૂલોને હું ખરતા જોઉં છું.'

સંબંધક ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'ફાગણમાં વૃક્ષો પરથી સૂરજને ખરતો જોઉ છું.' ખરતો - કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
વિહાનને શિસ્તમાં રહેવાનું છે.

હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
તું ખાવાનું મોકલનાર કોણ ?

આજ્ઞાર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'બહાર મેળો લાગેલો હતો.' 'લાગેલો' - કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'હસતું મોઢું રાખજો'. - કૃદંત ઓળખાવો.

સામાન્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP