ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'બાંધી મૂઠી લાખની' કહેવતનો અર્થ દર્શાવવો.

મુઠીમાં રાખેલી વસ્તુને ખોલતા બધા જોઇ શકે
રહસ્ય છુપાયેલુ હોય ત્યાં સુધી મહત્વનું હોય
મુઠીમાં પૈસા રાખી શકાય
બંધ મુઠીથી કોઇને મારી શકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
પૂરીઓ વણતા વણતા મેં કહ્યું.

ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP