કૃદંત
'આ કુટેવ તમારે છોડી દેવાની છે' - કૃદંત ઓળખાવો.

વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થ કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
મને પાછા વળી જોવાનું મન ન થયું.

ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
સાંભળનાર કોઈ હતું જ નહીં.

ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
અલકા દોડીને આવે છે.

હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
સામાન્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
"રાંધનારો માણસ મોડો આવ્યો." રેખાંકિત કૃદંતનો પ્રકાર ઓળખાવો.

ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
કંચને ટાઈમટેબલ બનાવેલ હતું.

સામાન્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP