ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
અંગરક્ષક

અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + સ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + શ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + આ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મહેનત સંજ્ઞાનો પ્રકાર દર્શાવો.

દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા
વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા
ભાવવાચક સંજ્ઞા
જાતિવાચક સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
ટોપીવાળાને કાયમ માટે હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જ જોઈએ.

યાદ રહે તેવું ટોપીવાળાને હંમેશા આપવું જોઈએ.
ટોપીવાળાને કાયમ યાદ રહે એવું કાંઈક આપવું જોઈએ.
ટોપીવાળાને હંમેશા યાદ રહે એવું કાંઈક આપવું જોઈએ.
કાયમયાદ રહે એવું ટોપીવાળાને કંઈક આપવું જોઈએ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP