પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ખેતરના સૂતેલા કુતરાં ભસવા લાગ્યા.

માં
ને
વડે
થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
રવિવારથી બા મને ઉઘરાણીમાં મોકલે

નો
ને, એ
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
દેશની / સ્વતંત્રતાનું / રક્ષણ કરવું / આપણી ફરજ છે.

સ્વતંત્રતાનું
રક્ષણ કરવું
દેશની
આપણી ફરજ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
કાળુની ધોતિયામાં પેલી પોટલી ઉપરને નજર ઊંચકી.

આપેલ તમામ
ની
થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ઘરનું કારભાર એમના હાથથી આવ્યો.

નો
માટે
નો, માં
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
હિરલનો લગ્નથી ઉતાવળ નથી.

ને
ને, ની
ની
ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP