પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
નાનપણનું રેલગાડીએ બેસીને બાપા સાથે અમદાવાદ જતો.

નો
ના
ની
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ચોમાસાથી ભમરી ગામનું ડુંગરો હરિયાળા થઈ જાય.

નું
નાં
માં
માં, નાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
એણે / સિક્કાઓને / પેટીમાં / મૂકી દીધા.

સિક્કાઓને
મૂકી દીધાં.
પેટીમાં
એણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
માલીનીએ / ઉપર જોયું / અને / ધીમેથી બોલી

અને
ઉપર જોયું
ધીમેથી બોલી
માલીનીએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ગરોળીએ ડરનારે રીંછથી ડરાવ્યા !

ને
થી, ને
નું
થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
આજે દરેક / ક્ષેત્રોમાં / વિજ્ઞાનનું / મહત્વ છે.

મહત્વ છે.
આજે દરેક
વિજ્ઞાનનું
ક્ષેત્રોમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP