પદપ્રત્યય
વિચાર્યુ અંતરમાં ઋષિકેશથી : એ જળથી તણાશે દેશાદેશ - વાક્યમાં સાચા પ્રત્યયો દર્શાવો.

એ, એ
થી, એ
માં, એ
માં, થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ભગવાનમાં દયાને હંધાય લીલાહેર કરે છે ?

થી
ની
ની, થી
ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
બટકવાડાને ઉખરેલી ઘણું નજીક છે.

થી
માટે
નો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ગામડાંઓને મોસમના મોસમથી ચીજો વેચતા ___

ની
માં
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ચોમાસાથી ભમરી ગામનું ડુંગરો હરિયાળા થઈ જાય.

નાં
માં, નાં
નું
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
તમાકુથી ગુટખા ખાનારમાં સફરજન મોંઘું પડે છે.

ના
ને
નું
ને, ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP