પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
માલીનીએ / ઉપર જોયું / અને / ધીમેથી બોલી

ઉપર જોયું
ધીમેથી બોલી
માલીનીએ
અને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
સમીર આત્મવિશ્વાસને બોલતો હતો.

નો
ની
નું
થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
નાનપણનું રેલગાડીએ બેસીને બાપા સાથે અમદાવાદ જતો.

માં
ની
નો
ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
માનગઢના ખેતુફળિયાનું અંતર નજીક છે.

થી
ની
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
તમાકુથી ગુટખા ખાનારમાં સફરજન મોંઘું પડે છે.

નું
ને, ના
ના
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
આર્યાવર્તનો મહેલ / ચણાવી જાય / તો તેમની ઝૂંપડી / ચગડાઈ જાય.

આર્યાવર્તનો મહેલ
ચણાવી જાય
ચગડાઈ જાય.
તો તેમની ઝૂંપડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP