સંયોજક
"મારું સગપણ તો ભટ્ટને ત્યાં થઈ ગયું છે પણ કન્યા જરા નાની છે." વાક્યમાં સંયોજક શોધો‌.

જરા
પણ
તો
ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
ડોક્ટર ને કંઈ જ ન સમજાય. આ બે શબ્દો એની મદદે આવે છે.

ત્યારે
પછી
કેમ કે
તેમ છતાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મને ઘણીવાર થતું. ગામલોકો થોડીક મદદ કરે. વધુ દવા લાવી શકાય.

જો, તો
જેવું, તેવું
જે, તે
કે, તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
પોતે જેલમાં ગયો. જરાજરા ચાલતાં શીખ્યો હતો.

કેમ કે
છતાં
પણ
ત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા સંયોજકવાળું વાક્ય શોધીને જણાવો.

અત્યારે તો એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી કે ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પંખી ઉડતું નથી એટલે ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
શિકારીઓ હજુ આવ્યા નહોતા. પછી વાતે વળગ્યા.

છતાં
એટલે
જ્યારે
કારણ કે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP