છંદ
શિખરિણી છંદમાં ગણ કયો છે ?

જ ય જ સ ય લ ગા
મ ભ ન ત ત ગા ગા
ય મ ન સ ભ લ ગા
ત ભ જ જ ગા ગા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
અક્ષરમેળ છંદમાં એવો કયો છંદ છે જેમાં '31' અક્ષરો હોય છે ?

સ્ત્રગ્ધરા
મનહર
પૃથ્વી
શાર્દૂલવિક્રીડિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
ચાલો એવા સ્થલ મહીં, વસે સૂર્ય જેમાં સદૈવ !

હરિણી
મંદાક્રાન્તા
પૃથ્વી
શિખરિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
હીરાની કણિકા સમાન ઝળકે, તારા ઝગારે ગ્રહો

વસંતતિલકા
શિખરિણી
શાર્દૂલવિક્રીડિત
હરિગીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
મોડી મોડી ખબર પડી, બા તું જ છો જ્યોતિધામ ! છંદ લખો.

મંદાક્રાંતા
હરિગીત
પૃથ્વી
શિખરિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
સ્ત્રગ્ધરા છંદનું બંધારણ જણાવો.

મરભનયયય
મનરભયયય
મરનભયયય
મભરનયયય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP