છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
હીરાની કણિકા સમાન ઝળકે, તારા ઝગારે ગ્રહો

હરિગીત
શાર્દૂલવિક્રીડિત
શિખરિણી
વસંતતિલકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
28 માત્રા કયા છંદમાં હોય છે ?

સવૈયા
ચોપાઈ
હરિગીત
દોહરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
કયા છંદની માત્રા 28 છે ?

હરિગીત
પૃથ્વી
ઝૂલણાં
મનહર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માંદો થાય તે માટે તક જોઈ તમામ, શક્તિ વિચારી કરીએ કામ- પંક્તિમાં કયો છંદ છે તે લખો.

અનુષ્ટુપ
દોહરો
સવૈયા
ચોપાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચેનામાંથી કયા છંદને બંધારણમાં 17 અક્ષર નથી ?

હરિણી
મંદાક્રાન્તા
ઝૂલણા
પૃથ્વી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચેનામાંથી શાર્દૂલવિક્રીડિત છંદનું બંધારણ - સૂત્ર કયું છે ?

ય મ ન સ ભ લ ગા
મ સ જ સ ત ત ગા
જ સ જ સ ય લ ગા
મ ર ભ ન ય ય ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP