ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

સિયોત ગુફાઓ - કચ્છ
શાણા વાકિયાની ગુફા - ગિર સોમનાથ
ઢાંકની ગુફાઓ - મોરબી
બાવા પ્યારાની ગુફાઓ - જૂનાગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રાજકોટ જિલ્લામાં જસદણ પાસે માંડવના ડુંગરમાંથી ઉદ્ભવી ભાદર નદી કયાં અંત પામે છે ?

જામનગર જિલ્લાના બેડી બંદર પાસે અરબ સાગરમાં
સુલતાનપુર પાસે આજી નદીને મળે
ભાવનગર નજીક ખંભાતના અખાતમાં
પોરબંદર જિલ્લાના નવી બંદર પાસે અરબ સાગરમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ડાંગ જિલ્લામાં મુખ્યત્વે કઈ ત્રણ જાતિના લોકો વસે છે ?

ભીલ, કણબી અને વસાવા
ભીલ, કણબી અને વરલી
વરલી, વસાવા અને હળપતિ
ભીલ, કણબી અને રાઠવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP