વાક્યના પ્રકારો
'સ્ત્રીઓએ ભણવું જોઈએ' વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

સ્ત્રીઓથી ભણાય છે.
સ્ત્રીઓને ભણાવાય છે.
સ્ત્રીઓને ભણાવવી જોઈએ.
સ્ત્રીઓને ભણાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
જેતલબેન વહુઓને સાચી સલાહ આપે છે.

જેતલબેનથી વહુઓથી સાચી સલાહ અપાય છે
જેતલબેનથી વહુઓને સાચી સલાહ અપાય છે.
જેતલબેનથી વહુઓને સાચી સલાહ અપાશે
જેતલબેનથી વહુઓને સાચી સલાહ અપાઈ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'આજે ચાંદાથી ફાંટ ભરીને ચાંદની લવાશે' આ વાક્યનું કર્તરિ વાક્ય જણાવો.

આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવશે.
આજે ચાંદથી ફાંટ ભરીને ચાંદની લવાશે.
આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવવાનો છે.
આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવનાર હતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરોવ્યો.

સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવાશે.
સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરોવી દીધો.
સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવડાવે છે.
સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવડાવ્યો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.
જ્યારે આ વાક્ય સૌ પ્રથમ ઉચ્ચારેલું ત્યારે ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો !

આ વાક્ય સૌ પ્રથમ ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.
સૌ પ્રથમ આ વાક્ય જ્યારે ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.
સૌ પ્રથમ આ વાક્ય ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.
આ વાક્ય પહેલા ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
શ્રુતિ સુહાસની વાતો સમજે

શ્રુતિ સુહાસથી વાતો સમજાવે છે
શ્રુતિ વાતો સમજી જાય છે
શ્રુતિથી સુહાસની વાતો સમજાય
શ્રુતિથી સુહાસની વાતો સમજાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP