વાક્યના પ્રકારો
'અમારાથી આખી રાત જગાયું' વાક્યનું કર્તરી વાક્ય જણાવો.

અમે આખી રાત જાગવાના
અમે આખી રાત જાગતા રહ્યા
અમે આખી રાત જાગ્શું
અમે આખી રાત જાગ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ વાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
એટલામાં શીલા આવી ગઈ.

એટલામાં શીલાથી આવી જવાશે
એટલામાં શીલાથી આવી જવાયું
એટલામાં શીલા આવી જવાયું
એટલામાં શીલા આવી જશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
મેં હાથમાં ધોકેણું લીધું.

મારી પાસે હાથમાં ધોકેણું લેવડાવ્યું.
મારાથી હાથમાં ધોકેણું લેવાયું.
મારી પાસે હાથમાં ધોકેણું લેવડાવશે.
મારી પાસે હાથમાં ધોકેણું લેવડાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
કામિનીએ દર્દીની સારવાર કરી.

કામિનીથી દર્દીની સારવાર કરાય છે.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર કરાવાશે.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર કરાવી.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર ન કરાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
પુસ્તક વિના હું ભણું કેમ ?

પુસ્તક વિના મારાથી ભણાય કેમ ?
પુસ્તકથી વિના હું ભણું છું
પુસ્તક વિના હું થી ભણાય કેમ ?
પુસ્તક વિના હું ભણી જઈશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્તરિપ્રયોગ જણાવો.
કાનજીભાઈ વડે નોટોની થોકડીઓ તિજોરીમાં ગોઠવાઈ.

કાનજીભાઈએ નોટોની થોકડીઓ તિજોરીમાં ગોઠવી.
કાનજીભાઈ નોટોથી તિજોરી ગોઠવી.
કાનજીભાઈ નોટોની થોકડીઓ તિજોરીમાં ગોઠવાશે.
કાનજીભાઈથી નોટો તિજોરીમાં ગોઠવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP