વાક્યના પ્રકારો
'ધ્યાના દોડી' વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.

ધ્યાનાથી દોડાય છે
ધ્યાના દોડી રહી
ધ્યાના દોડે છે
ધ્યાનાથી દોડાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
દયાશંકરે વાર્તા કહી

દયાશંકર વાર્તા કહેશે
દયાશંકર પાસે વાર્તા કહેવડાવી
દયાશંકરથી વાર્તા કરાવી
દયાશંકરને વાર્તા કહેવી પડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
પરમરાજ ઘરમાં રમતી.

પરમરાજથી ઘરમાં રમાશે.
પરમરાજ ઘરથી રમાતું.
પરમરાજથી ઘરમાં રમાતું.
પરમરાજથી ઘરમાં રમાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચેનામાંથી કર્તરિ રચનાવાળું વાક્ય શોધો.

મુંજ ખડખડાટ હસી પડ્યો.
મારાથી એ પ્રાણી પાણી શકાય છે.
એક પણ વાક્ય નથી.
આપનાથી ભોળા લોકોનાં વહેમ પોષાઈ રહ્યા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ જણાવો.
રૂપાકાકીથી હળ લઈ ખેતરમાં જવાયું.

રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરથી આવશે.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં ગયા.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જાય છે.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યોનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તે ખાય છે.

તેનાથી ખવાય છે
તેને ખવડાવશે
તેને ખવડાવે છે
તેની પાસે ખાવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP