વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ વાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
એટલામાં શીલા આવી ગઈ.

એટલામાં શીલા આવી જવાયું
એટલામાં શીલા આવી જશે
એટલામાં શીલાથી આવી જવાશે
એટલામાં શીલાથી આવી જવાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
ધ્યાના બધું સમજે છે.

યામિની ધ્યાનાને બધું સમજાવે છે.
યામિની ધ્યાનાને બધું સમજાવશે.
યામિનીએ ધ્યાનાને સમજાવ્યું.
યામિનીથી ધ્યાના સમજાવાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ગામલોકો આવી ગયા.

ગામલોકોથી આવી જવાય છે
ગામલોકોથી આવી જવાયું
ગામલોકોથી અવાઈ ગયું
ગામલોકોથી આવી જવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્તરિપ્રયોગ જણાવો.
બાબુભાઈ વડે પોલીસને પગાર ચૂકવાય છે.

બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવશે.
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવે છે.
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર આપશે
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવાયો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'અમારાથી આખી રાત જગાયું' વાક્યનું કર્તરી વાક્ય જણાવો.

અમે આખી રાત જાગતા રહ્યા
અમે આખી રાત જાગ્યા
અમે આખી રાત જાગવાના
અમે આખી રાત જાગ્શું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
અમરો ટંડેલ બની જશે.

અમરાથી ટંડેલ બની જવાય છે
અમરાથી ટંડેલ બની જવાયું
અમરાથી ટંડેલ બની બનાઈ ગયું
અમરાથી ટંડેલ બની જવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP