વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
સારું થયુ કે સુહાસભાઈથી છૂટી જવાયું

સુહાસભાઈને સારું થઈ ગયું
સારું થયું કે સુહાસભાઈ આવી જશે
સારું થયું કે સુહાસભાઈ છૂટી ગયા
સારું થયું કે સુભાષભાઈ છૂટી જાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
મિથુને ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂક્યો.

મિથુનથી ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂકે છે.
મિથુનથી ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂકાવશે.
મિથુનથી ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂકાશે.
મિથુનથી ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂકાયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'બસ ચાલી' વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

ડ્રાઈવરે બસને ચલાવી
બસ દોડી ગઈ
બસથી ચલાય છે
બસથી ચલાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'મધુ હાલરડું ગાય છે' વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

મધુ હાલરડું ગાતી હતી.
મધુએ હાલરડું ગાયું.
મધુ હાલરડું ગવડાવે છે.
મધુથી હાલરડું ગવાતુ નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
પ્રાથમિક શાળામાં આશા શિક્ષિકાની નોકરી કરતી.

પ્રાથમિક શાળામાં આશાથી શિક્ષિકાની નોકરી કરાતી.
પ્રાથમિક શાળાથી આશા શિક્ષિકાની નોકરી કરશે.
પ્રાથમિક શાળામાં આશાથી શિક્ષિકાની નોકરી કરાય છે.
પ્રાથમિક શાળામાં આશા નોકરી શા માટે કરતી ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
ગજરાજ નશાથી ચકચૂર બન્યો હતો.

ગજરાજને નશાથી ચકચૂર બનાવે છે.
મહાવતે ગજરાજને નશાથી ચકચૂર બનાવ્યો હતો.
ગજરાજને નશાથી ચકચૂર બનાવશે.
મહાવતથી ગજરાજથી નશાથી ચકચૂર છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP