વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવે પ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
વિહાન ખાય છે.

વિહાનથી શું ખવાય
વિહાનથી ખવાય છે
વિહાનથી ખવાયું
વિહાનથી ખવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
શિવશંકર દ્વારા ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેવાઈ.

શિવશંકરે ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લે છે.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનથી ચમચી લીધી.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
વૃક્ષો છાંયડો આપે.

વૃક્ષોથી છાંયડો અપાય
વૃક્ષોથી છાંયો અપાશે.
વૃક્ષોથી છાંયડો અપાય છે.
વૃક્ષો છાંયડો આપે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ વાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
એટલામાં શીલા આવી ગઈ.

એટલામાં શીલાથી આવી જવાશે
એટલામાં શીલા આવી જશે
એટલામાં શીલા આવી જવાયું
એટલામાં શીલાથી આવી જવાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરોવ્યો.

સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવડાવે છે.
સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરોવી દીધો.
સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવડાવ્યો.
સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ઢોલીથી ઢોલ વગાડાય અને લોકોથી નચાય.

ઢોલી ઢોલ વગાડે અને લોકો નાચે છે
ઢોલી ઢોલ વગાડે અને લોકો નાચે
ઢોલી ઢોલ વગાડશે અને લોકો નાચશે
ઢોલીથી ઢોલ વગાડે અને લોકોથી નચાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP