વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનપ્રયોગ કરે છે.

વિદ્યાર્થીઓ પાસે વિજ્ઞાનપ્રયોગ કરાયો.
વિદ્યાર્થીઓથી વિજ્ઞાનપ્રયોગ કરાય છે.
વિધાર્થીઓ પાસે વિજ્ઞાનપ્રયોગ કરાવડાવે છે.
વિદ્યાર્થીઓથી વિજ્ઞાનપ્રયોગ કરાવાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવે પ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
યશાંકી પગે પડી

યશાંકીથી પગે પડાય છે
યશાંકી પડી
યશાંકીથી પગે પડાયું
યશાંકીથી પગે પડાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
શ્રુતિ સુહાસની વાતો સમજે

શ્રુતિ સુહાસથી વાતો સમજાવે છે
શ્રુતિથી સુહાસની વાતો સમજાય
શ્રુતિ વાતો સમજી જાય છે
શ્રુતિથી સુહાસની વાતો સમજાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મણિબહેન બોલતા હતા

મણિબહેનથી બોલાશે
મણિબહેનથી બોલાતું હતું
મણિબહેન બોલાતું હતું
મણિબહેન બોલવા જાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
વૃક્ષો છાંયડો આપે.

વૃક્ષોથી છાંયો અપાશે.
વૃક્ષોથી છાંયડો અપાય
વૃક્ષોથી છાંયડો અપાય છે.
વૃક્ષો છાંયડો આપે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'હું ન બોલ્યો તે ન જ બોલ્યો' વાક્યની ભાવેવાચક રચના દર્શાવો.

મારાથી ન બોલાયું તે ન જ બોલાયું
મારાથી બોલાય ખરું !
બોલ્યા, બોલ્યા એ શું બોલે !
હું બોલું, નજ બોલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP