વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
હીના સેવા કરે છે.

હીનાથી સેવા કરાય છે.
હીનાથી સેવા કરાઈ.
હીનાથી સેવા કરાય ?
હીનાથી સેવા કરાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
જેતલબેન વહુઓને સાચી સલાહ આપે છે.

જેતલબેનથી વહુઓને સાચી સલાહ અપાશે
જેતલબેનથી વહુઓથી સાચી સલાહ અપાય છે
જેતલબેનથી વહુઓને સાચી સલાહ અપાઈ.
જેતલબેનથી વહુઓને સાચી સલાહ અપાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
જગદીશે પતંગ ઊંચી કરી - કર્મણી વાક્ય શોધો.

જગદીશ પાસે પતંગ ઊંચી કરાવી
જગદીશ પતંગ ઊંચી કરે છે
જગદીશથી પતંગ ઊંચી કરાઈ
જગદીશ પતંગ ઊંચી કરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'ધ્યાના દોડી' વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.

ધ્યાનાથી દોડાય છે
ધ્યાના દોડી રહી
ધ્યાના દોડે છે
ધ્યાનાથી દોડાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલા વાક્યનો યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
જશોદા વડે બેબીને જન્મ અપાયો હતો.

જશોદાથી બેબીને જન્મ અપાયો.
જશોદા બેબીને જન્મ આપશે.
જશોદાએ બેબીને જન્મ આપ્યો હતો.
જશોદા બેબીને જન્મ આપે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
કામિનીએ દર્દીની સારવાર કરી.

કામિની પાસે દર્દીની સારવાર કરાવાશે.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર કરાવી.
કામિનીથી દર્દીની સારવાર કરાય છે.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર ન કરાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP