શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કલરવ, કવચન, કદર્થના, કઠોર
કદર્થના, કઠોર, કવચન, કલરવ
કઠોર, કદર્થના, કલરવ, કવચન
કવચન, કલરવ, કઠોર, કદર્થના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

રોહિણી, રોળવું, રેખિક, રોમિયો
રોમિયો, રેખિક, રોળવું, રોહિણી
રોળવું, રોહિણી, રોમિયો, રેખિક
રેખિક, રોમિયો, રોહિણી, રોળવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

યુયુત્સા, યૂરિયા, યોગવિદ્યા, યૌગિક
યૂરિયા, યુયુત્સા, યૌગિક, યોગવિદ્યા
યોગવિદ્યા, યૌગિક, યુયુત્સા, યૂરિયા
યૌગિક, યોગવિદ્યા, યૂરિયા, યુયુત્સા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ગવાશન, ગલૂડિયું, ગપસપ, ગદગદ
ગપસપ, ગદગદ, ગવાશન, ગલૂડિયું
ગલૂડિયું, ગવાશન, ગદગદ, ગપસપ
ગદગદ, ગપસપ, ગલૂડિયું, ગવાશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ખુવાર, ખૂલતું, ખેલન, ખોયલ
ખેલન, ખોયલ, ખૂલતું, ખુવાર
ખોયલ, ખેલન, ખૂલતું, ખુવાર
ખૂલતું, ખેલન, ખુવાર, ખોયલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

વૈષ્ણવ, વૈદિક, વૈતનિક, વૈચારિક
વૈદિક, વૈષ્ણવ, વૈચારિક, વૈતનિક
વૈતનિક, વૈચારિક, વૈષ્ણવ, વૈદિક
વૈચારિક, વૈતનિક, વૈદિક, વૈષ્ણવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP