શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ચિતારો, ચિત્રિણી, ચિન્માત્ર, ચિલ્વન
ચિત્રિણી, ચિતારો, ચિલ્વન, ચિન્માત્ર
ચિન્માત્ર, ચિલ્વન, ચિતારો, ચિત્રિણી
ચિલ્વન, ચિન્માત્ર, ચિત્રિણી, ચિતારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

રેખિક, રોમિયો, રોહિણી, રોળવું
રોમિયો, રેખિક, રોળવું, રોહિણી
રોળવું, રોહિણી, રોમિયો, રેખિક
રોહિણી, રોળવું, રેખિક, રોમિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો
શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ગલૂડિયું, ગવાશન, ગદગદ, ગપસપ
ગદગદ, ગપસપ, ગલૂડિયું, ગવાશન
ગપસપ, ગદગદ, ગવાશન, ગલૂડિયું
ગવાશન, ગલૂડિયું, ગપસપ, ગદગદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

વૈદિક, વૈષ્ણવ, વૈચારિક, વૈતનિક
વૈતનિક, વૈચારિક, વૈષ્ણવ, વૈદિક
વૈચારિક, વૈતનિક, વૈદિક, વૈષ્ણવ
વૈષ્ણવ, વૈદિક, વૈતનિક, વૈચારિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા, ઘોટક, ઘોયરું
ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ, ઘોયરું, ઘોટક
ઘોટક, ઘોયરું, ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા
ઘોયરું, ઘોટક, ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP