શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઈસમ, ઈર્શાદ, ઈતરેતર, ઈક્ષુ
ઈતરેતર, ઈક્ષુ, ઈસમ, ઈર્શાદ
ઈર્શાદ, ઈસમ, ઈક્ષુ, ઈતરેતર
ઈક્ષુ, ઈતરેતર, ઈર્શાદ, ઈસમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ચિતારો, ચિત્રિણી, ચિન્માત્ર, ચિલ્વન
ચિલ્વન, ચિન્માત્ર, ચિત્રિણી, ચિતારો
ચિત્રિણી, ચિતારો, ચિલ્વન, ચિન્માત્ર
ચિન્માત્ર, ચિલ્વન, ચિતારો, ચિત્રિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કલરવ, કવચન, કદર્થના, કઠોર
કવચન, કલરવ, કઠોર, કદર્થના
કઠોર, કદર્થના, કલરવ, કવચન
કદર્થના, કઠોર, કવચન, કલરવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ખોયલ, ખેલન, ખૂલતું, ખુવાર
ખૂલતું, ખેલન, ખુવાર, ખોયલ
ખેલન, ખોયલ, ખૂલતું, ખુવાર
ખુવાર, ખૂલતું, ખેલન, ખોયલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ
અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP