જોડણી
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

શુશ્રૂષા
નિહારીકા
પાટાપીડી
પત્થર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

સીસોટી
સૂર્યમુખિ
વિભૂતિ
પ્રોષિતભર્તૃકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

હિડીબા
હિલિયમ
મનસ્વિતા
સૌમનસ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

વિધિનીર્મિત
વિધિર્નિમિત
વિધિનિર્મિત
વિધીનિર્મિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP