ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કાથો બનાવવા માટે કાચા માલ તરીકે નીચેના પૈકી કોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ચારોળીના વૃક્ષો
શંખાવલી વનસ્પતિ
ખેરનાં વૃક્ષો
ગુગળના વૃક્ષો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP