ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કચ્છ દ્વિપકલ્પનો લાક્ષણિક પ્રાકૃતિક ગુણ નીચેના પૈકી કયો છે ?

આંગળી જેવા ઢગલા
કળણવાળા ખારા પાટ
લહેરાતા આગળ ધસી આવેલા ભાગ
પરવાળા ટાપુઓ અને રેતીના ખડકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
એનરોન પ્રોજેક્ટ શાના માટે છે ?

ધરતીકંપ પછી પુનઃ વસાવટ
વીજળી પાવર ઉત્પાદન
નહેર યોજના
અનાથ બાળકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
લાખ માટેના મહત્ત્વના જંગલો ક્યાં આવેલાં છે ?

બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા
સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી
પંચમહાલ અને દાહોદ
મહેસાણા અને સાબરકાંઠા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP