બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનોમાં રહેલી વિપુલ જીવંત વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ કયા ક્ષેત્રમાં થાય છે ?

આપેલ તમામ
દેહધર્મવિદ્યા અને પરિસ્થિતિવિદ્યા
વનસ્પતિ રસાયણ, કોષવિદ્યા
અંતઃસ્થવિદ્યા, ભ્રૂણવિદ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તમાકુમાં કિર્મિર રોગ માટેના રોગકારક સજીવ ટી. એમ. વી. છે તેવું કોણે દર્શાવ્યું ?

ઈવાનોવ્સકી
આઈકલર
ડાયનર
પાશ્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મોટા ભાગના સજીવો મુખ્યત્વે છ ખનીજના બનેલા છે તેનું સાચું જૂથ કયું ?

C, H, O, N, P, Ca
C, H, O, N, S, Mg
C, H, O, N, P, S
C, H, O, N, Mg, Na

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણવિદ્યાનો અન્ય વિદ્યાશાખાઓ સાથેના સંકલનથી નવી વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કઈ વિકસી ?

આંકડાકીય વર્ગીકરણવિદ્યા
આપેલ તમામ
કોષ વિદ્યાકીય વર્ગીકરણવિદ્યા
જૈવરાસાયણિક વર્ગીકરણવિદ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
થીઓફેસ્ટસ અને લિનિયસે વનસ્પતિઓને શેના આધારે વર્ગીકૃત કરી ?

વસવાટ અને જાતિલક્ષણો
મહત્તા
વસવાટ
જાતિલક્ષણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP