બાયોલોજી (Biology)
તેઓ સૌપ્રથમ જીવંત સ્વરૂપ તરીકે જાણીતા છે ?

પ્રોટિસ્ટા
ફૂગ
મોનેરા
વનસ્પતિસૃષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી સજીવ માટે અસંગત વિધાન કયું છે ?

દરેક સજીવ પ્રચલન અને પ્રજનન કરે પરંતુ વૃદ્ધિ કરે એ જરૂરી નથી.
દરેક સજીવ વૃદ્ધિવિકાસ અને પ્રજનન કરે છે.
દરેક સજીવ વૃદ્ધિ કરે, અનુકૂલન સાધે અને પ્રચલન કરે છે.
દરેક સજીવ વૃદ્ધિવિકાસ કરે પરંતુ પ્રજનન કરે એ જરૂરી નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન IVRI એ કરેલા સંશોધન માટે સાચું છે ?

ભારતમાં ઘણાં સ્થળોએ મરઘાપાલન કેન્દ્રો છે.
મરઘા પાલનના ઉદ્યોગના વિકાસમાં પૂરતું ધ્યાન આપવા બાબત
ઈંડામાં ઉચ્ચ જૈવિક મૂલ્ય છે અને તેના વપરાશની ભલામણ
ભારત જેવા દેશમાં યોગ્ય પોષણ માટે માંસના વપરાશની ભલામણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણવિદ્યાના અભ્યાસાર્થી પાસે કેવાં સાધનો હોવાં જોઈએ ?

બાયનોક્યુલર, કટર, ફોરસેપ, છત્રી
બાયનોક્યુલર, કૅમેરા, કટર, ફોરસેપ, થેલા
કૅમેરા, કાગળ, કટર, કોથળા
બાયનોક્યુલર, કાતર, કાગળ, ખુરશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ‘કોષ’ નામ કોણે આપ્યું ?

વિર્શોવ
રૉબર્ટ બ્રાઉન
સ્લીડન - શ્વૉન
રોબર્ટ હુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાયમાં ઉત્સર્જન અંગ તરીકે શું આવેલ છે ?

ઉત્સર્ગિકા
માલ્પિધીયન નલિકા
મૂત્રપિંડ
હરિતપિંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP