છંદ
28 માત્રા કયા છંદમાં હોય છે ?

ચોપાઈ
હરિગીત
દોહરો
સવૈયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
નિતનિત વલોણાનાં એનાં અમી ધરતી હતી.

શિખરિણી
પૃથ્વી
મંદાક્રાંતા
હરિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
રાજાના દરબારમાં રસિકડી મેં બીન છેડી અને

શાર્દૂલવિક્રીડિત
સવૈયા
મનહર
હરિગીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
ખાટી છાશે ભીંજવી ગગરી કળશિયા માંજી સોને મઢી દે

સ્ત્રગ્ઘરા
સવૈયા
હરિગીત
ચોપાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
છંદનો પ્રકાર વિકલ્પોમાંથી શોધો.
આકાશે સંધ્યા ખીલી તી માથે સાતમ કેરો ચાંદ.

ઝૂલણા
હરિગીત
સવૈયા
દોહરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચેનામાંથી શાર્દૂલવિક્રીડિત છંદનું બંધારણ - સૂત્ર કયું છે ?

મ સ જ સ ત ત ગા
મ ર ભ ન ય ય ય
જ સ જ સ ય લ ગા
ય મ ન સ ભ લ ગા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP