બાયોલોજી (Biology)
ફૂગમાં બીજાણુ કયા પ્રકારના હોય છે ?

ચલબીજાણુ અને અંચલબીજાણુ
ચલબીજાણુ
અંચલબીજાણુ
પલિધબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું પ્રાથમિક બંધારણ કોના વડે નિયંત્રિત છે ?

જનીન
અંતઃસ્ત્રાવ
રંગસૂત્ર
એમિનોઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફેંગોસાઇટ્સ અને વાઇરસના આક્રમણ સામે રક્ષણાત્મક કાર્ય કોણ કરે છે ?

પિલિ
કશા
પ્રાવર
કોષદિવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુકવેલ વનસ્પતિની જાળવણી માટે તેના પર વિશિષ્ટ રસાયણના ધુમાડા દ્વારા કરાતી પ્રક્રિયા એટલે...

ફયુમિગેશન
વિષાક્તન
દાબન
આરોપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીજગતમાં કૂટદેહકોષ્ઠીમાં કયા સમુદાયનો સમાવેશ થાય છે ?

સૂત્રકૃમિ
મૃદુકાય
સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP