બાયોલોજી (Biology)
પટલવિહીન કોષ અંગિકા કઈ છે ?

લાઇસોઝોમ
હરિતકણ
કોષકેન્દ્ર
કોષકેન્દ્રીકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનમાં એક જ સ્થળે સંશોધન માટે વર્ગીકરણ માહિતી ક્યારે પૂરી પાડી શકાય ?

તેમાં સંગ્રહાલય અને પુસ્તકાલય હોય તો
તે આકર્ષક સૌંદર્ય ધરાવતા હોય તો
તેમાં ક્લોનિંગ અને સંકરણ પ્રક્રિયા થાય તો
તેમાં જર્મપ્લાઝમ બેંક હોય તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રાકતંતુઓનું રંગસૂત્ર સાથે જોડાણ દર્શાવતી રચના એટલે,

આપેલ તમામ
કાઈનેટોકોર્સ
સેન્ટ્રોમિટર
ભાજનતલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઝીંગાના ઉત્સર્જન અંગનું નામ જણાવો.

હરિતપિંડ
જ્યોતકોષો
નાલકોષ
ઉત્સર્ગિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP