બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયા ફેજ એ શું છે ?

હેલોફિલ્સ
બેક્ટેરિયા પર જીવતો વાયરસ
પ્રાણીજન્ય વાયરસ
વનસ્પતિજન્ય વાયરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી સજીવ માટે અસંગત વિધાન કયું છે ?

દરેક સજીવ વૃદ્ધિવિકાસ અને પ્રજનન કરે છે.
દરેક સજીવ વૃદ્ધિ કરે, અનુકૂલન સાધે અને પ્રચલન કરે છે.
દરેક સજીવ પ્રચલન અને પ્રજનન કરે પરંતુ વૃદ્ધિ કરે એ જરૂરી નથી.
દરેક સજીવ વૃદ્ધિવિકાસ કરે પરંતુ પ્રજનન કરે એ જરૂરી નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિકોષની વિશિષ્ટતા શું છે ?

કોષદીવાલ
કોષરસ
રિબોઝોમ્સ
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણમાં સજીવોના અભ્યાસ માટે સાનુકૂળ જૂથ માટે વૈજ્ઞાનિક શબ્દ કયો છે ?

વર્ગક
પ્રવર્ગ
પ્રવર્ગ અને ઉપવર્ગ
ઉપવર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ અલગ કરો.

પેરીપ્લેનેટા - બ્લાટીડી
મેગાસ્કોલેસીડી - એન્યુરા
રાના - ઓર્થોપ્ટેરા
હેલી એન્થસ - ગ્લુમીફ્લોરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેથેરેન્થસ રોઝિયસ કઈ વનસ્પતિનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે ?

બોગનવેલ
ગુલાબ
બારમાસી
જાસૂદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP