ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
એનરોન પ્રોજેક્ટ શાના માટે છે ?

અનાથ બાળકો
વીજળી પાવર ઉત્પાદન
ધરતીકંપ પછી પુનઃ વસાવટ
નહેર યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ખંભાતના અકીક ઉદ્યોગને કયા ડુંગરની ખાણોમાંથી જરૂરી પથ્થર મળે છે ?

ચોટીલાના
બનાસકાંઠા જિલ્લાના
તારંગાના
રાજપીપળાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
અમદાવાદ જિલ્લામાં સાત નદીઓના સંગમ સ્થળે વૌઠાનો મેળો યોજાય છે આ સાત નદીઓ માં નીચેના પૈકી કઈ નદીનો સમાવેશ થાય છે ?

શેઢી, પૂર્ણા, વાત્રક, માઝમ, અંબિકા, સાબરમતી
હાથમતી, કોલક, મેશ્ર્વો, કંકાવટી, વાત્રક, શેઢી
સાબરમતી, સેઢી, મેશ્વો, ખારી, માઝમ, વાત્રક
માઝમ, સાબરમતી, સરસ્વતી, પેઢી, ભાલણ, હાથમતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP