સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
બે આંકડાની એક સંખ્યાના દશકનો અંક એકમના અંકથી 3 ગણો છે. જો અંકની અદલાબદલી ક૨વામાં આવે તો મળતી સંખ્યા નવી સંખ્યા મૂળ ક૨તા સંખ્યા 36 જેટલી નાની બને છે, તો તે મૂળ સંખ્યા કઈ ?

52
42
62
32

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે કયું સાચું નથી ?

1, 2, 3..... પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.
સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે.
સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 0 છે.
તે અસંખ્ય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP