ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના મોરબી જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

જામનગર
સુરેન્દ્રનગર
રાજકોટ
બોટાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP