ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ડાંગ જિલ્લામાં આવેલું ગુજરાતનું એકમાત્ર ગિરિમથક સાપુતારા કઈ પર્વતમાળાનો ભાગ છે ?

અરાવલી
વિંધ્યાચલ
સાતપુડા
સહ્યાદ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કાથો બનાવવા માટે કાચા માલ તરીકે નીચેના પૈકી કોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ચારોળીના વૃક્ષો
શંખાવલી વનસ્પતિ
ગુગળના વૃક્ષો
ખેરનાં વૃક્ષો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
પવનની ઉડણ ક્રિયાથી ઉડીને આવેલા બારીક માટીકણો અનુકૂળતા મળી રહેતા નિક્ષેપીત થતા "લોએસ" ના મેદાનની રચના થાય છે. ગુજરાતમાં આવા મેદાનો ક્યાં જોવા મળે છે ?

ગીરના જંગલો
તાપીથી વાપી વચ્ચે
પૂર્વ પટ્ટીમાં
ઉત્તર ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP