કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

સ્લાઈડ શો
સ્લાઈડ સોર્ટર
આઉટલાઈન
નોટસ પોઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન
ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી
ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
બિલ ગેટ્સ
ટીમ બર્નર્સ લી
સમ્યોર પર્પેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક ઉપર વધારાની નકામી ફાઈલો હોય તેને કાઢી નાખવા માટે કયા ટુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
સિસ્ટમ રિસ્ટોર
ડિસ્ક ક્લીનપ
ઇન્ફોર્મેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેઝી વ્હીલ પ્રિન્ટર દ્વારા નીચે આપેલામાંથી કઈ સામગ્રી છાપવામાં આવી શકે છે ?
(I) કેરેકટર (II) સિમ્બોલ (III) ગ્રાફીકસ

ફક્ત I અને II
ફક્ત I અને III
ફક્ત I
I,II અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP