કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

એક પણ નહીં
પ્રિમિટીંગ
કો-ઓપરેટીગ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

ડોટમેટ્રિકસ
ઈકજેટ
લેઝર
લાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP