કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

બીટ
મીલીમીટર
સેન્ટિમીટર
આપેલ એક પણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ
ફોટાના કિરણો
ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP