કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

Ctrl + Shift
Alt + Shift
આમાંથી એક પણ નહીં
ATL + Ctrl

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

II અને IV
II અને III
માત્ર IV
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP