કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટનો સિદ્ધાંત કયો છે ?

સાઉન્ડ ઇનપુટ
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન
ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

સત્ય નાદેલા
જેફ બેસોય
બિન્ની બંસલ
સુંદર પિચાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP