કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

પીટર
આપેલ એક પણ નહી
લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

Switched Mode Power Supply
Sitch Mode Power Supply
Simple Mode Power Supply
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી ક્યા ઇંકજેટ પ્રિન્ટર્સના બેઝીક કમ્પોનન્ટ છે ?
(I) પ્રિન્ટહેડ
(II) ઈક કાર્ટરીઝ
(III) સ્ટેપર મોટર
(IV) ટોનર

I, II, III અને IV
ફક્ત I અને II
ફક્ત I,III અને IV
ફક્ત I, II અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP