કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

વોરન બફેટ
બિલ ગેટ્સ
નારાયણ મૂર્તિ
લેરી પેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

3 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
4 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP